Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo

urzad-pracy_urzad_pracy

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, należących do grup defaworyzowanych, poprzez: 1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe); Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego […]

Harmonogram naboru wniosków 2016

Prezentujemy Harmonogram naboru wniosków w województwie mazowieckim na rok 2016. Numer i nazwa Priorytetu Działania/Poddziałania Planowany termin naborów (określony miesiącami lub kwartałami) Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego w euro i złotych Dodatkowe informacje Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych czerwiec 2016 […]

WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Badania

Nabór w ramach Działania Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór do 6 czerwca 2016 roku do godz. 15.00.. W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały […]

Inteligentne specjalizacje Województwa Mazowieckiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Mazowieckiego inteligentne specjalizacje to: bezpieczna żywność inteligentne systemy zarządzania nowoczesne usługi dla biznesu wysoka jakość życia

Cele strategiczne RPO województwa mazowieckiego

Dotacje w latach 2014-2020 w ramach RPO dla województwa mazowieckiego to 2 089 840 138 zł środków dostępnych na realizację trzech głównych celów strategicznych: Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach. Wsparcie dla innowacyjnej przedsiębiorczości regionu opartej na wiedzy i efektywnym wykorzystaniu zasobów prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku […]

Dotacje dla firm w latach 2014-2020

Dotacje Warszawa 2014 2020

Dotacje dla firm w latach 2014-2020 będą dostępne w województwie mazowieckim w ramach trzech osi priorytetowych: OS I Innowacyjność i przedsiębiorczość OS II Wzrost e-potencjału Mazowsza OS III Przejście na gospodarkę niskoemisyjną OŚ PRIORYTETOWA I – Innowacyjność i przedsiębiorczość Obszary wsparcia: Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach. Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów; Wspieranie […]